Fiskalni pisae torell

©to je fiskalna pisaèica poput ove i koja je upotreba ove ustanove? Otvorimo se da razmi¹ljamo o tome i da malo saznamo o ovoj temi.

https://snaill-cream.eu/hr/Snail Farm - Inovativni serum puževa koji uklanja bore!

Opæenito govoreæi, financijski pisaè prvenstveno je ureðaj za prihod koji dolazi iz maloprodajne prodaje. Ova registracija doista se prenosi u porezne svrhe. Radi se o tzv porez na dohodak i PDV. Da bi fiskalni pisaè uopæe upotrijebio za navedenu svrhu - iu punoj suradnji s pravim slovom - mora biti homologiran na taj naèin.

Za razliku od blagajne, fiskalni pisaè to ne mo¾e uèiniti sam po sebi. Zahtijeva povezivanje s raèunalom. Va¾nost ove institucije je prijava, kao i ispis potvrda. Ovdje treba napomenuti i da je fiskalni pisaè dio tzv. Raèunalnih prodajnih sustava. Za sluèaj mo¾emo spomenuti ovdje POS gotovinu. Moramo se takoðer sjetiti da za registraciju potvrde o fiskalnom pisaèu mo¾emo upotrijebiti bilo koji raèunalni program koji vje¹to nadzire pisaè putem RS-232 ili USB suèelja. Takoðer je kljuèno da programi koji koriste fiskalne pisaèe ne moraju biti homologirani. U meðuvremenu, komunikacijski protokol otvoren je svima. Njegova dostupnost mo¾e se vidjeti na internetskim dijelovima proizvoðaèa pisaèa.

Ovdje podsjeæamo da je svaki prodavatelj - kakav je prihod bio jaèi od graniène vrijednosti koju je nu¾no odredila Ministarstvo financija - prisiljena je pravilno registrirati maloprodajnu prodaju i osigurati da joj fiskalni iznos ili fiskalni pisaè proðu.

Bez sumnje, fiskalni pisaè ispisuje specifiène fiskalne potvrde za kupce. Meðutim, to nije sve. Jer na kontrolnom rolu, ispisi ih dodatno usmjeravaju (tj. Priznanice. Namijenjeni su za arhiviranje. Naravno, tiskani prijem trebao bi biti - i odmah nakon prodaje - dati kupcu. Uz promjenu, kopije pohranjene na upravljaèkim valjcima trebaju prikupljati sam prodavatelj. To je toèno pet godina. Istodobno valja razmisliti o drugoj èinjenici: nekoliko godina je moguæe pohraniti kopiju tiskanih dokumenata u njegovu elektronièku konstrukciju. Ubrzo nakon svakog prodajnog dana, korisnik je du¾an postupiti po iznosu tzv dnevno izvje¹æe - fiskalno.